a Anlamı, Karşılığı

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

İngilizce - Türkçe

 • a
  s. (ünsüzlerden önce) 1. bir, herhangi bir: We went on a sunny day. Güneşli bir günde gittik. They´ve bought a house. Ev aldılar. In this establishment everyone works an eight-hour day. Bu kuruluşta herkes günde sekiz saat çalışır. 2. (sayı olarak) bir: a hundred students yüz öğrenci. 3. Belirli bir tür veya nitelikte biri/bir şey için kullanılır: It´s a fruit. O bir meyvedir. A rolling stone gathers no moss. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. A Mr. Taş telephoned. Bay Taş diye biri telefon etti. This is a camellia that´s resistant to cold. Soğuğa dayanıklı bir kamelyadır bu. 4. Miktar belirtir: twice a year yılda iki kez. five dollars a kilo kilosu beş dolar. 5. her; çoğu: A spider has eight legs. Örümceklerin sekiz bacağı vardır. A horse won´t do it, but a mule will. At yapmaz, ama katır yapar.
 • a bad egg
  argo ciğeri beş para etmez adam.
 • a bad lot
  k. dili sağlam ayakkabı değil, sütü bozuk; it kopuk.
 • a bad mark
  kırık not, kötü not.
 • a bad sailor
  deniz tutan kimse.
 • a bad turn
  kötülük.
 • a bare chance
  zayıf bir ihtimal.
 • a bit
  biraz.
 • a bitter pill
  acı bir reçete/ilaç, beraberinde zorluklar getiren bir çözüm yolu.
 • a black eye
  morarmış göz.
 • a bottle of milk
  bir şişe süt.
 • a broken reed
  k. dili güvenilmez kimse/şey.
 • a can of worms
  k. dili içinden çıkılması zor bir durum; çözümlenmesi güç bir problem.
 • a cappella 1
  z. herhangi bir çalgının eşliği olmadan, çalgısız, enstrümansız (şarkı söylemek).
 • a cappella 2
  s. 1. çalgı eşliği olmadan şarkı söyleyen (koro). 2. çalgısız, enstrümansız (müzik).
 • a card up one´s sleeve
  k. dili kurtarıcı.
 • a case in point
  söz konusu edilen şeyin bir örneği.
 • a chip off the old block
  k. dili hık demiş babasının burnundan düşmüş.
 • a citizen of Turkey
  Türk vatandaşı.
 • a contradiction in terms
  sözlerde çelişme.
 • a couple of
  1. iki. 2. birkaç.
 • a couple of minutes
  birkaç dakika.
 • a crack shot
  keskin nişancı.
 • a cursory glance
  göz gezdirme.
 • a cut above
  k. dili -den bir gömlek üstün.
 • a dab of
  azıcık: Put a dab of the ointment on the wound. Yaraya merhemden biraz sür.
 • a dark day
  1. karanlık gün. 2. kötü gün.
 • a dead loss
  bir işe yaramayan nesne/kimse.
 • a demanding boss
  çok iş bekleyen patron.
 • a demanding job
  çok emek isteyen iş, zahmetli iş.
 • a desperate situation
  vahim bir durum.
 • a drain on the resources
  bütçeye yük olan şey.
 • a drink of water
  bir bardak su.
 • a drive for funds
  para toplamak için açılan kampanya.
 • a drop in a bucket
  k. dili devede kulak.
 • a dry speech
  yavan söz, tatsız konuşma. have s.t. dry-cleaned bir şeyi kuru temizleyiciye vermek, bir şeyi temizletmek.
 • a fainting fit
  baygınlık nöbeti. 2. (güçlü bir duygunun patlak verdiği) an: He threw it away in a fit of anger. Bir hiddet anında onu çöpe attı.
 • a fat chance
  argo çok zayıf bir ihtimal.
 • a feast for the gods
  şahane bir ziyafet.
 • a feather in one´s cap
  k. dili koltukları kabartan başarı.
 • a feather in one´s cap
  övünülecek başarı.
 • a feeling of insecurity
  güvensizlik duygusu.
 • a few
  birkaç.
 • a fifth
  A.B.D. (içki ölçüsü) galonun beşte biri, 84 santilitre.
 • a figment of the imagination
  hayal ürünü, hayal mahsulü.
 • a fine distinction
  ince fark.
 • a fit of nerves
  sinir krizi.
 • a flight of stairs
  bir kat merdiven.
 • a fool´s errand
  saçma bir iş.
 • a friend of mine
  bir dostum.
 • a friend of ours
  dostlarımızdan biri, bir dostumuz.
 • a fright
  k. dili korkunç derecede çirkin, tuhaf veya insanı şoke eden kimse: She looked a fright in that wig. O perukla görünümü korkunçtu.
 • a full week
  1. tam bir hafta. 2. olaylarla dolu bir hafta.
 • a gleam of hope
  bir ümit ışığı.
 • a glimmer of hope
  bir ümit ışığı.
 • a good
  1. epey, epeyi, bir hayli; birçok: He was there a good while. Orada epey kaldı. A good many of the camellias were in bloom. Birçok kamelya çiçek açmıştı. 2. en az: They waited a good ten minutes. En az on dakika beklediler.
 • a good command of
  (a language) (bir dili) rahat konuşabilme.
 • a good deal
  1. çok: That cost him a good deal. Ona pahalıya mal oldu. Its climate is a good deal like Cairo´s. Havası Kahire´ninkine çok benziyor. 2. k. dili kelepir. 3. k. dili iyi bir şey.
 • a good deal/a great deal
  birçok, bir hayli.
 • a good distance off
  epey uzakta.
 • a good loser
  oyunu kaybedince kızmayan kimse.
 • a good many
  birçok, hayli.
 • a good provider
  ailesine iyi bakan kimse.
 • a good turn
  bir iyilik: He did me a good turn. Bana bir iyilik etti.
 • a good turn
  iyilik.
 • a good way
  k. dili 1. hayli mesafe. 2. iyi bir çare/yol.
 • a great many
  pek çok.
 • a hard act to follow
  aşılması/ulaşılması zor bir başarı.
 • a hard nut to crack
  k. dili 1. başarılması zor iş. 2. çetin ceviz.
 • a hard/tough nut to crack
  k. dili çetin ceviz.
 • a heavy sea
  dalgalı deniz.
 • a hell of a lot
  argo çok fazla.
 • a horse of another color
  tamamıyla farklı bir konu.
 • a host of
  bir sürü.
 • a howling success
  büyük bir başarı.
 • a kilo of bananas
  bir kilo muz.
 • a kind of millionaire
  milyoner gibi bir şey.
 • a knockout
  k. dili çok güzel/fevkalade biri/bir şey.
 • à la carte
  alakart.
 • a labor of love
  hatır/zevk için yapılan iş, gönüllü yapılan iş.
 • a labor of love
  k. dili hatır için yapılan iş.
 • a large proportion of the profits
  kârın büyük bir bölümü.
 • a lasting impression
  derin bir iz; büyük bir etki.
 • a leading question
  verilecek cevabı belirleyen soru.
 • a length of piping
  (belirli uzunlukta) bir boru parçası.
 • a little
  biraz: Give me a little time. Bana biraz zaman verin.
 • a little bit
  azıcık, bir parça.
 • a little terror
  k. dili çok yaramaz/haşarı çocuk, canavar.
 • a live issue
  günün önemli sorunu.
 • a long face
  ekşi yüz.
 • a long haul
  1. uzun taşıma mesafesi. 2. uzun süren zor bir iş.
 • a long shot
  ufak bir ihtimal.
 • a long shot
  başarı ihtimali az olup gerçekleşince kazancı çok olan bir iş.
 • a long way off
  çok uzakta.
 • a lot
  çok: They like her a lot. Ondan çok hoşlanıyorlar. She´s a lot better. O çok daha iyi.
 • a lot of
  çok/pek çok (şey): She bought a lot of books. Çok kitap aldı.
 • a man in my position
  benim durumumda olan bir adam.
 • a man of few words
  az konuşan adam.
 • a marked difference
  belirgin bir fark.
 • a marked man
  mimli adam, mimlenmiş adam.
 • a matter of indifference
  ilgilenmeye değmeyen sorun.
 • a matter of life and death
  ölüm kalım meselesi.
 • a matter of life and death
  ölüm kalım meselesi.
 • a matter of two dollars
  iki dolar meselesi.
 • a mess of
  bir yemeklik (yeşillik).
 • a minus quantity
  sıfırdan aşağı miktar.
 • a modicum of
  1. zerre kadar, bir nebze: There´s not a modicum of truth in it. Onda zerre kadar hakikat yok. 2. az bir miktar; pek az: He drank only a modicum of wine. Pek az şarap içti.
 • a month hence
  bundan bir ay sonra.
 • a month of Sundays
  çok uzun bir zaman.
 • a new lease on life
  (hastalıktan/üzüntüden sonra) yeniden hayata başlama.
 • a number of
  birtakım, birkaç.
 • a pack of cards
  iskambil destesi.
 • a pack of lies
  bir sürü yalan.
 • a pair of denims
  kot pantolon, cin; blucin.
 • a pair of dungarees
  blucin, kot.
 • a pair of scales
  terazi.
 • a pair of scissors
  makas.
 • A penny for your thoughts.
  k. dili Ne düşünüyorsunuz?
 • a piece of cake
  k. dili çok kolay bir iş.
 • a pillar of society
  topluma dayanak olan kimse, nüfuzlu kimse; bir yerin eşrafından olan biri.
 • a play on words
  kelime oyunu.
 • a plum job/post
  çok iyi bir iş, herkesin istediği bir iş.
 • a poor shot
  nişancı olmayan kimse, hedefi iyi vuramayan kimse.
 • a pretty penny
  k. dili epeyce para, külliyetli miktarda para.
 • a priori
  s. önsel, apriori.
 • a private person
  kendinden bahsetmekten kaçınan kimse.
 • a proud day for us
  bizim için övünç dolu bir gün.
 • a quick one
  k. dili çabuk içilen/içilmiş bir içki.
 • a raft of
  bir yığın, bir sürü, pek çok.
 • a ray of hope
  umut ışığı.
 • a ready pen
  iyi yazı yazma yeteneği.
 • a remote chance/possibility
  uzak bir ihtimal, ufak bir olasılık.
 • a request for help
  yardım dileme.
 • a ripple of conversation
  dalga gibi yükselip alçalan konuşma sesi.
 • A rolling stone gathers no moss.
  Yuvarlanan taş yosun tutmaz./İşleyen demir pas tutmaz.
 • a round peg in a square hole
  bulunduğu yere hiç uygun olmayan kimse. clothes-peg i., İng. çamaşır mandalı.
 • a run of luck
  şans zinciri.
 • a running battle
  uzun süren bir ihtilaf.
 • a safe bet
  elde bir.
 • a scrap of evidence
  çok ufak bir delil.
 • a sea of faces
  insan kalabalığı.
 • a sense of responsibility
  sorumluluk duygusu.
 • a shade
  biraz, azıcık: Lower your voice a shade. Sesini biraz alçalt.
 • a shot in the arm
  birine birdenbire moral veren bir şey.
 • a shot in the dark
  körü körüne bir deneme.
 • a sight
  k. dili çok daha: It´s a sight dirtier than I thought it´d be. Tahmin ettiğimden çok daha kirli.
 • a spate of
  pek çok, bir sürü.
 • a square deal
  k. dili adil bir anlaşma.
 • a stomach upset
  mide bozukluğu.
 • a stormy passage
  fırtınalı deniz yolculuğu.
 • a tissue of lies
  bir sürü yalan.
 • a trifle
  biraz, azıcık.
 • a twist of the wrist
  hüner, ustalık.
 • a vintage year
  1. kaliteli şarabın elde edildiği yıl. 2. başarılı bir yıl.
 • a wad of gum
  pabuç kadar çiklet.
 • a wee bit
  k. dili 1. azıcık, birazcık. 2. oldukça.
 • a week off
  1. bir haftalık izin. 2. bir hafta sonra.
 • a whale of a
  k. dili 1. çok büyük: a whale of a difference çok büyük bir fark. 2. müthiş, dehşet, çok güzel: a whale of a novel müthiş bir roman.
 • a white lie
  zararsız yalan.
 • a whole lot of
  k. dili pek çok: A whole lot of people don´t approve of this. Pek çok kişi bunu hoş görmüyor.
 • a wodge of
  1. bir yığın, bir sürü: He laid a wodge of papers on the table. Masaya bir sürü evrak koydu. 2. koca/iri bir parça: a wodge of chocolate koca bir parça çikolata.
 • a world power
  pol. dünya çapında bir güç.

Türkçe - İngilizce

 • A
  1. the letter A. 2. chem. A (argon). 3. mus. A (the sixth note in the scale of C major or the key based on this note). 4. used repeatedly at the beginning of a sentence to show astonishment: A a a! Bu ne böyle? What on earth is this? 5. used at the beginning of a sentence to show affection or pleasure: A canım, söyle! What is it, honey? A ne güzel! How nice! 6. used at the beginning of a sentence to show exasperation: A dostum, beni iflasa sürükleyeceksin! Look here my friend, you´re going to reduce me to bankruptcy. 7. used to show resignation or pity: A birader, felek hiç bize güler mi? Ah brother, will fortune ever smile on us? A zavallı, ne olacak hali? Poor man, what´s going to become of him? --´dan Z´ye kadar from A to Z, completely, every single one of ...: Bu dosyadakileri A´dan Z´ye kadar biliyorum. I know what´s in this file from A to Z. A köse, sayılmadık kaç tel sakalın var? colloq. Come on now, who do you think you are? (said to someone who has a very exaggerated idea of his own importance).
 • A
  1. Heavens! What the devil ...? (used to show astonishment): A! Bu ne? What the devil is this? 2. Ah, ...! (used to show affection or pleasure): A! Ne güzel! Ah, how nice! 3. Look, ...! Look here, ...! (used to show mild anger or exasperation): A! Fazla ileri gittin artık! Look, now you´ve gone too far! A! Beni sinirlendiriyorsun artık! Look here, you´re beginning to make me angry now!
 • a
  used to reinforce the meaning of a verb: “Sen sus!” “Sustum a!” “Shut up!” “I have!”; Oyunculuğu seviyorsun a, en mühimi o! You really love acting. That´s the most important thing! Malum a! It´s well known!