Cliacil 1,2 Mega 20 Tablet

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Aventis Pharma Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Etken Madde: Penisilin V

Kategori: Diğer/Antibiyotik Oral penisilin

Fiyat 8,78 TL

Barkod No 8699809091108

Formülü:

* Bir filmtablet, 1.200.000 E.Ü. (783.29 mg) fenoksimetilpenisilin potasyum, nane kompozisyonu, boyar madde titanyum dioksit (E 171), demir oksit sarısı (E 172), sunset yellow FCF (E 110)ve demir oksit kırmızısı (E 172) içerir.
* 150 ml şurubun hazırlanması için 60.0 g kuru toz kullanılır. Sulandırıldıktan sonra, 5 ml (=1 ölçek) şurup 300.000 E.Ü. (=195 mg) fenoksimetilpenisilin potasyum, koruyucu potasyumsorbat, sodyumbenzoat, tatlandırıcı sodyumsiklamat, şeker, çilek ve ahududu aroması içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Fenoksimetilpenisiline duyarlı patojenlerin neden olduğu tonsillit, bronşit, bronkopnömoni, pnömoni, orta kulak enfeksiyonları (Hemofilus influenza dışında), ve paranazal ve maksiller sinüslerin enfeksiyonları. Erizipel, erizipeloid ve eritema migrans gibi deri enfeksiyonları, lenf düğümlerinin enflamasyonu (lenfadenit), lenf damarlarının enflamasyonu (lenfanjit).
Kızıl tedavisi ve profilaksisi, romatizmal ateş tedavisi ve rekürrans profilaksisi, endokardit profilaksisi. Ağız boşluğu ve dişetlerinin bakteriyel enfeksiyonları: Enflamatuar enfiltrasyonlar, ikinci ve üçüncü derecede diş çıkartma güçlükleri, antrum fistülü (maksiller sinüse perforasyon), yüksek risk grubu hastalarda (ör. konjenital kalp hastalığı, yapay kalp kapakçığı olanlar, romatizmal endokardit) diş çekimi ve diş-çene cerrahisi sırasında enfeksiyon profilaksisi, virüslerden ileri gelen dişetleri (gingivitis) ve ağız mukozasının (stomatitis) iltihaplarında sekonder Gram-pozitif bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi.

Kontrendikasyonları:

Penisilin'e karşı aşırı duyarlık. Sefalosporinlere karşı aşırı duyarlık varsa çapraz allerji ihtimali dikkate alınmalıdır. Yeterli emilim garanti edilemeyeceği için, Cliacil kusma ve diarenin eşlik ettiği ağır gastrointestinal bozukluklarda kullanılmamalıdır (bu tür durumlarda parenteral tedavi; ör. penisilin G tavsiye edilir).

Uyarılar/Önlemler:

Oral penisilin alan kimselerde bazen ciddi yan etkilere, hatta nadir olarak aşırı duyarlık reaksiyonlarına (anafilaktoid reaksiyonlara) rastlanmıştır. Bu gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarına daha ziyade parenteral tedavide rastlandığı halde oral formlarda da bunların söz konusu olabileceği bildirilmiştir. Daha çok multipl allerjenlere karşı özgeçmişinde duyarlık olan hastalarda bu duruma daha sık rastlanır. Penisilin tedavisine geçmeden önce hastanın daha önce penisilinlere, sefalosporinlere ve diğer allerjen maddelere karşı aşırı duyarlık reaksiyonlarıyla cevap verip vermediği araştırılmalıdır.Allerjik reaksiyon görülürse ilaç derhal kesilmeli ve hasta alışılagelen ilaçlarla, örneğin pressöraminler, antihistaminikler ve kortikosteroidlerle tedavi edilmelidir. Doğru endikasyon koymak ve gerekli dikkati göstermek kaydıyla, Cliacil, risk/yarar açısından değerlendirilerek hamilelikte kullanılabilir. Süte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal Sistem: Bulantı, kusma, karın ağrısı, yumuşak dışkı ve diare gibi gastrointestinal etkiler nadir görülür ve genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmezler. Tedavi sırasında veya takip eden haftalarda ağır, sürekli diare görülen hastalarda psödomembranöz kolit olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır. Antibiyotik tedavisi ile ortaya çıkan bu intestinal enflamatuar durum, hayatı tehdit edici olabilir. Bu tür durumlarda, Cliacil uygulaması derhal kesilmelidir. Hekim gerekli tedaviye vakit kaybetmeden başlamalıdır. Bu vakalarda intestinal motiliteyi (peristaltizm) azaltıcı ilaçlar alınmamalıdır.
Aşırı Duyarlık Reaksiyonları: Nadir olarak gözlenen aşırı duyarlık reaksiyonları, çoğu vakada deri reaksiyonları şeklinde ortaya çıkar (ör. deri döküntüleri, kaşıntı). Bunlar çoğunlukla tedavinin kesilmesinin ardından hızla kaybolurlar. Hızlı ilerleyen tipte bir ürtiker reaksiyonu tedavinin kesilmesini gerektirir. Görülebilecek diğer reaksiyonlar ilaç ateşi, bronkospazm, eozinofili, anjionörotik ödem, larenks ödemi, serum hastalığı, hemolitik anemi,allerjik vaskülit ve akut nefrittir. Nadir vakalarda hayatı tehdit edici anafilaktik şok ortaya çıkabilir (Uyarılar/önlemler bölümüne bakınız). Nadir vakalarda ağır seyreden,bazen hayatı tehdit edici olabilen, genelde mukozayı da içine alan büllöz deri reaksiyonları bildirilmiştir.(Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu) Bu türden reaksiyonlar, daha çok aşırı duyarlık reaksiyonlarına meyilli hastalarda ortaya çıkabilirler. Kan Tablosu: Beyaz kan hücrelerinde azalma (lökopeni, agranülositoz), trombosit sayısında azalma (trombositopeni), tüm kan hücrelerinin sayısında azalma (pansitopeni). Diğer yan etkiler: Son derece nadir vakalarda dişlerin renginde hafif bir solukluk gözlenebilir. Nadiren özellikle ağız bölgesinde deri döküntüleri ve mukozal membranlarda enflamasyon; ağız kuruluğu ve tat alma bozuklukları gözlenebilir. Diğer antibiyotiklerle tedavide de görüldüğü gibi, Cliacil tedavisi -özellikle uzun süreli ise- hassas olmayan mikroorganizmaların aşırı çoğalmasına sebep olabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon ortaya çıkarsa gerekli tedbirler alınmalıdır. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Penisilinler, bakteriyostatik kemoterapötikler veya antibiyotiklerle (ör. tetrasiklinler, kloramfenikol) kombine edilirlerse aktiviteleri azalabilir veya kaybolabilir. Cliacil'in indometazin, fenilbutazon, salisilatlar veya sülfinpirazon ile birlikte kullanımı yükselmiş veya uzamış serum seviyelerine sebep olabilir. Probenesidin ile birlikte kullanımı penisilinlerin renal atılımını azaltır. Penisilin kullanımı, östrojen ve gestajenlerin plazma konsantrasyonlarında hafif bir azalmaya sebep olabilir. Dolayısıyla oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapı) etkinliği belirsizdir. Aminoglikozidlerle (ör. neomisin) intestinal sterilizasyon sırasında veya hemen sonrasında Cliacil abzorbsiyonu azalabilir. Cliacil tedavisinin bir sonucu olarak diare ortaya çıkarsa, ağız yoluyla kullanılan diğer ilaçların emilimi ve etkinliği de azalabilir.
Penisilin preparatlarıyla tedavi sırasında, non-enzimatik idrar şeker tayini ve ürobilinojen testleri yanlış sonuç verebilir. Cliacil 1.2 Mega tabletler alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Hekimin başka bir önerisi yoksa aşağıdaki pozoloji geçerlidir: Adolesanlar: günde 3 x 1/2 - 1 filmtablet Yetişkinler: günde 3 x 1 filmtablet Tedavi süresi hastalığın seyrine bağlıdır. Tedaviye, vücut ısısı normale döndükten sonra üç gün daha devam edilmelidir. Rölaps ve sekonder komplikasyonların önlenmesi açısından Cliacil ile tonsillit tedavisi en az on gün sürdürülmelidir. Enfeksiyonların çeşidine göre yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda aşağıdaki pozolojinin uygulanması önerilir: Üst solunum yollarının kızıl ve yılancık dahil olmak üzere hafif ve orta ağırlıktaki streptokoksik enfeksiyonlarında 10 gün süre ile günde 3x1/2 filmtablet=1.800.000 E.Ü. Solunum yollarının orta kulak iltihabı dahil olmak üzere hafif ve orta ağırlıkta seyreden pnömokoksik enfeksiyonlarında günde 3 defa 1 filmtablet = 3.600.000 E.Ü. Ateş normale düştükten sonra tedaviye 3 gün daha devam edilmelidir. Yumuşak kısımların orta derecede ve ağır seyreden stafilokoksik enfeksiyonlarında kültür ve duyarlılık testleri yapılmak koşulu ile günde 3 defa 1 filmtablet = 3.600.000 E.Ü. Orofarenksin füzospiroketozdan ileri gelen hafif ve orta derecedeki enfeksiyonlarında (Vincent anjini) günde 3 defa 1 filmtablet = 3.600.000 E.Ü. Cliacil tercihen aç karnına, yemeklerden bir saat önce alınmalıdır. Tabletler bol miktarda su ile ve çiğnenmeden yutulmalıdır. Anürisi olan hastalarda doz aralığının 12 saate çıkarılması önerilir. Doz aşımı ve tedavisi: Sürdozaj halinde şu semptomlar görülebilir: Bulantı, kusma, karın ağrısı, sulu-sümüklü ishal. Anafilaktik şok son derece nadirdir. Tedavi: Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenmeler için geçerli genel tedavi yöntemleri uygulanır.

Şurup hazırlamak içimn kuru toz :
Şişe yarısına kadar önceden kaynatılıp soğutulmuş içme suyu ile doldurulup kuvvetle çalkalanır. Köpük giderildikten sonra etiketin üst kenarındaki kırmızı çizgiye kadar tekrar su doldurulur ve berrak bir çözelti elde edilinceye kadar çalkalanır. Cliacil şurup aç karnına, tercihen yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda doz vücut ağırlığına göre hesaplanmalıdır. Süt çocukları ve küçük çocuklarda günlük doz 3 ila 6 kerede verilmek üzere 25.000 - 90.000 E.Ü. / kg dır. 12 yaşın üzerindeki çocuklar ile yetişkinlere aşağıdaki dozlar uygulanır. Streptokok enfeksiyonları: Üst solunum yolları enfeksiyonlarında (otitis media, kızıl ve yılancık dahil) hafif enfeksiyonlarda günde 3-4 kere 200.000 E.Ü. ile orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde 3 kere 400.000 E.Ü. verilir. Pnömokok enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetdeki solunum yolları enfeksiyonlarında (otitis media da dahil), günde 4 kere 400.000 - 800.000 E.Ü. (hasta en az iki gün ateşsiz olana kadar) verilir. Stafilokok enfeksiyonları: (Kültür ve duyarlık testleri yapılmak koşuluyla): Deri ve yumuşak dokuların hafif enfeksiyonlarında günde 3-4 kere 400.000 E.Ü. veya günde 3 kere 800.000 E.Ü. verilir. Ağız boşluğu ve gingiva enfeksiyonlarında: günde 3-4 kere 400.000 E.Ü. veya günde 3 kere 800.000 E.Ü. verilir. Çocuklar için aşağıdaki doz şeması yol gösterici olabilir: Süt çocukları günde 3 defa 1/2 ölçek Ufak çocuklar günde 3 defa 1 ölçek Okul çocukları günde 3 defa 2 ölçek Tedavi süresi hastalığın seyrine bağlıdır. Tedaviye, vücut ısısı normale döndükten sonra üç gün daha devam edilmelidir. Rölaps ve sekonder komplikasyonların önlenmesi açısından Cliacil ile tonsillit tedavisi en az on gün sürdürülmelidir. Anürisi olan hastalarda doz aralığının 12 saate çıkarılması önerilir.
Doz aşımı ve tedavisi:
Sürdozaj halinde şu semptomlar görülebilir: Bulantı, kusma, karın ağrısı, sulu-sümüklü ishal. Anafilaktik şok son derece nadirdir. Tedavi: Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenmeler için geçerli genel tedavi yöntemleri uygulanır.
Anahtar Kelimeler: Cliacil 1,2 Mega 20 Tablet prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Cliacil 1,2 Mega 20 Tablet yan etkileri, Cliacil 1,2 Mega 20 Tablet fiyatı, ilaç bilgileri